Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Floorballforeningen Viborg Floorball Klub, der har hjemsted i Viborg kommune, er stiftet den 17. jan. 2004.


§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme floorballspillet i Viborg Kommune, herunder at tilbyde alle muligheden for at spille floorball på alle niveauer. Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig - og foreningen skal endvidere være demokratisk opbygget, således at medlemmerne herigennem motiveres til, i forhold til evne og lyst, at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.


§
3. Medlemskab
Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. At være medlem af foreningen kræver deltagerbetaling.


§
4. Kontingent
Kontingentet opkræves efter at deltageren har deltaget i klubbens aktiviteter 2 gange. Har et medlem ikke betalt sit kontingent til tiden, får man en skriftlig påmindelse efter 2 dage. Her vil medlemmet informeres om at udmelding vil ske automatisk hvis betaling ikke er påbegyndt indenfor 5 hverdage. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om kontingentfritagelse for udvalgte personer (æresmedlemmer).

§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til træneren, holdansvarlig eller kassereren (f.eks. på SMS eller e-mail). Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.


§
6. Vedtægter
Viborg Floorball Klubs vedtægter gælder for alle medlemmer, og ændringer kan kun ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


§
7. Udelukkelse og eksklusion
Handler et medlem af Viborg Floorball Klub mod de for foreningen gældende regler, modarbejder klubben eller krænker idrættens anseelse ved sin adfærd, kan bestyrelsen give karantæne til det enkelte medlem. I grovere eller efter gentagne tilfælde, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion. Eksklusioner skal dog godkendes på førstkommende generalforsamling.


§
8. Foreningens daglige ledelse
Viborg Floorball Klubs daglige ledelse varetages af den på den årlige generalforsamling valgte bestyrelse. Kassereren tegner foreningen økonomisk. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end 50 % af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Et bestyrelsesmøde skal indkaldes med 7 dages varsel, og i denne forbindelse skal der foreligge en dagsorden. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme for to.


§
9. Organisation – ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 1: Alle medlemmer der rettidigt har betalt kontingent, og har været medlem i mindst en måned, har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt, senest 8 uger efter regnskabets afslutning. Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest tre uger før afholdelse. Indkaldelse og dagsorden offentliggøres på foreningens facebookside. Stk. 4: Forslag til generalforsamlingen kan fremsættes af medlemmer, der opfylder kravene i §9 stk. 1, og skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted. Stk. 5: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning herunder evt. udvalgsberetninger 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse 4. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag til godkendelse og evt. fastsættelse af kontingent 5. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt


§
10. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Ved afstemninger på generalforsamlingen er simpelt flertal afgørende. Ved forlangende skal skriftlige afstemninger finde sted. En beslutning er gældende fra det øjeblik hvor den er vedtaget. Det er tilladt at stemme via fuldmagt. Hver fremmødte generalforsamlingsdeltager kan dog maksimalt holde én fuldmagt.


§
11. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde flg. punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Indkomne forslag 4. Eventuelt


§
12. Bestyrelse - Valg
Bestyrelsen består af 4-6 personer: En formand, en næstformand, en kasserer, og yderligere 1-3 menige medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Der er op til tre bestyrelsesmedlemmer på valg i henholdsvis lige og ulige år. Formand og kasserer kan ikke være på valg i samme år. Ved valg af bestyrelse har hvert stemmeberettiget medlem én stemme pr. ledig plads. Alle stemmer afgives samtidig. Det er muligt at stemme blankt. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. I tilfælde af forfald af en eller flere medlemmer af bestyrelsen indenfor valgte periode, genkonstitueres bestyrelsen med tilbageværende medlemmer. Ved færre end 4 medlemmer indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor 1-3 nye medlemmer vælges for den resterende periode. Herefter konstitueres bestyrelsen på ny.


§
13. Regnskab
Viborg Floorball Klub kører med forskudt regnskabsår, 1. juli til 30. juni. Kassereren skal senest tre uger før generalforsamlingen aflevere regnskab for det forløbne år, tillige med alle regnskabets hørende bilag til valgte revisor. Revision af regnskabet skal være afsluttet således at, bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen kan få overbragt årets regnskab. Revisor, bestyrelse og medlemmer har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger, bilag og formue.


§
14. Opløsning af foreningen
Viborg Floorball Klub kan kun opløses, når der på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling er mødt mindst 75% af de stemmeberettigede medlemmer op, samt når mindst 80% af disse stemmer for opløsning. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan 80% at de fremmødte træffe beslutning om indkaldelse til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet om foreningens opløsning kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. Såfremt Viborg Floorball Klub opløses, indsættes foreningens formue på en lukket konto, til hjælp for etablering af nye floorballklubber i Viborg Kommune. Denne konto administreres af Floorball Danmark.